Bị đau mắt đỏ kiêng ăn gì?

Lasik.com.vn hướng dẫn về Tật Khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) và Lão thị cùng các phương pháp khắc phục như Lasik, Lasek/PRK, Epi-Lasik, Femtosecond Laser, Smile ReLEX và Contact Lenses

Lasik.com.vn hướng dẫn về Tật Khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) và Lão thị cùng các phương pháp khắc phục như Lasik, Lasek/PRK, Epi-Lasik, Femtosecond Laser, Smile ReLEX và Contact Lenses

Bị đau mắt đỏ kiêng ăn gì?

Trả lời

Đau mắt đỏ không phải kiêng ăn uống, chỉ là kiêng tiếp xúc nhiều để tránh lây lan và bạn cần đeo kính bảo vệ liên tục để tránh gió, bụi vào mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>